Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Bij Dogs Delight hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle
personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door
ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

1.Contactgegevens:

Website: www.dogs-delight.nl
Adres: Bocholtzerweg 7
Postcode: 6369 TG
Email: info@dogs-delight.nl

2.Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u)
te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een
derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende
persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam van uw hond

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

– om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,
– te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de
Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
– Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de
dierenarts)
– om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

3.Onze website, www.dogs-delight.nl

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies.
Hierbij denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt
opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.
De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat
voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het
gebruik van onze website bij te houden. Via de instellingen van uw browser kunt u
cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat
cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat het gebruiksgemak van
de website daardoor sterk afneemt.

4.Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur
van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal
zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te
verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na
verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden
daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de
belastingdienst te kunnen voldoen.

5.Beveiliging van persoonsgegevens

Dogs Delight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van
misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@dogs-delight.nl. Wij zullen
dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

6.Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend
aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze
partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens
hanteren.

7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in
te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende
persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens,
intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van
persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@dogs-delight.nl. Wij zullen deze
zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de
verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

8.Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar.
We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen
dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we
constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de
persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de
gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact
met ons op via info@dogs-delight.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen
verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van
persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan
hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de
Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gerda Venrooij, Dogs Delight